Làng Thái Cổ – Mường Đán huyện Quế Phong

Dòng thác Sao Va trong xanh giữa đôi bờ cây cỏ núi rừng
Một góc nhìn khác tại làng Thái Cổ Mường Đán