Bạn có thể đến nhà ga cáp treo Đà Lạt vào mọi thời điểm trong năm

Bạn có thể đến nhà ga cáp treo Đà Lạt vào mọi thời điểm trong năm