Lăng Khải Định

Vua Khải Định – vị hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Nguyễn
Cổng Tam Quan