f3770c1ba1c5a1bc1ad99266d6972b26

Khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất tại Thái Lan nằm ở Nachok