muc-hấp mon ngon ha tien

canh dep ha tien, mon an ngon)
Chợ-đêm-Hà-Tiên